+48 71 348 10 31
Wersja językowa:  


Szanowni Państwo,Witamy na stronie internetowej firmy "SUPRA" Agrochemia Sp. z o.o. Serwis ten został stworzony, aby ułatwić Państwu identyfikację naszej firmy i umożliwić zapoznanie się z proponowaną przez nas ofertą. Mamy nadzieję, że strona ta, pozwoli zapoznać się z naszą ofertą.

Supra-Agrochemia sp. z o.o. jest spółką córką Zakładów Chemicznych w Policach. Posiadamy do sprzedaży 11 ha. uzbrojonych terenów inwestycyjnych położonych we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6. Największymi zaletami tej lokalizacji jest bezpośredni dostęp do kanału żeglugowego wraz z nabrzeżem, bocznicą kolejową, oraz bardzo dobrą komunikację drogową. Pytania prosimy kierować na adres email supra@gasupra.pl

Plan Połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (spółka Przejmująca) ze spółką „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. (spółka Przejmowana) przez przeniesienie całego majątku spółki Przejmowanej do spółki Przejmującej29.04.2021, Wrocław
W poniższym linku znajdziecie Państwo dokument PDF przedstawiający plan połączenia w/w spółek.
Dokument jest dostępny tutaj.

Zarząd

Data utworzenia spóki: 01.04.2001rok, 100% udział Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A.

Barbara Hudyma

Prezes Zarządu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

01.09.2020, Wrocław
Informujemy że w przetargu na „Sprzedaż nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 11,3041 ha, których wieczystym użytkownikiem jest „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu” wydłużeniu do dnia 10.09.2020r. uległ termin wyrażenia zainteresowania wzięciem udziału w postępowaniu przetargowym.
Po więcej szczegółów prosimy pobrać dokument w formacie PDF. Dostępny tutaj.


ArchiwumOGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI „SUPRA” AGROCHEMIA SP. Z O.O. („SPÓŁKA”)
Rada Nadzorcza „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6, 51-501 Wrocław ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

I. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać obywatelstwo polskie,
2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, o kierunkach lub specjalnościach: prawo i/lub inżynieria środowiskowa,
4) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
5) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń i zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

II. Kandydaci na stanowisk Prezesa Zarządu Spółki ponadto powinni:
1) posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
4) posiadać doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
5) posiadać wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Prezesa Zarządu wyłanianego postępowania.

III. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

IV. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki musi zawierać:
1) życiorys zawodowy (CV), oraz list motywacyjny;
2) oświadczenia o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu w pełni z praw publicznych,
c) spełnieniu wymagań opisanych ogłoszeniem,
d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) akceptacji zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w Spółce,
f) zgodzie na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
g) zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych,
h) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Monopolowej 6, 51-501 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
i) funkcjach pełnionych w organach innych podmiotów,
3) Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
a) ukończenie studiów wyższych,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata,
c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
f) Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz adres do doręczeń,

V. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

VI. Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

VII. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu.

VIII. Informacje o Spółce dostępne są na oficjalnej stronie internetowej Spółki: http://www.gasupra.pl

IX. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 5.10.2018 r. o godzinie 14.00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia na wskazany poniżej adres).

X. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

XI. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbywać się będą nie później niż w dniu 27.10.2018 r. we Wrocławiu, w siedzibie Spółki przy ul. Monopolowej 6. O terminie rozmów kwalifikacyjnych poszczególni kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w zgłoszeniu.

XII. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem ocenia się w szczególności:
1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych,
4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu,
5) wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez Członka Zarządu wyłanianego w postępowaniu.

XIII. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

XIV. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki może zostać odebrane osobiście przez kandydata pod adresem wskazanym poniżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki. Oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania zostaną mu zwrócone listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w zgłoszeniu.

XV. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w każdym czasie bez podania przyczyny.

XVI. Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres: „Supra” Agrochemia sp. z o.o., ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Supra” Agrochemia sp. z o.o.”.

Dokumenty do pobrania:
regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu

Klauzula informacyjna:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, iż:
1. „Supra” Agrochemia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Monopolowa 6, (dalej: Spółka) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w Spółce służy następujący adres email: bh@gasupra.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celu:
• prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
• Pani/Pana zgoda;
• ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
• prawnie usprawiedliwiony interes Spółki (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego.
5. W ramach prowadzonego postępowania dane osobowe będą przekazane do spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki Grupa Azoty S.A.
6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych;
• prawo żądania sprostowania danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych, tj. tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała dane do innego administratora. Jednakże Spółka może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Data publikacji ogłoszenia: 11.09.2018 r.


Wypełnij poniższy formularz

Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Dane kontaktowe

"Supra" Agrochemia Spółka z o.o.
ul. Monopolowa 6, 51-501 Wrocław


NIP: 895-17-39-499
Regon: 932634097
Sekretariat:
tel: +48 71 348-10-31
fax: +48 71 348-15-08
e-mail: supra@gasupra.pl